Tuyên bố là tất cả trong một, là tầm thường ở mọi thứ.